Artex CultuurKoers 2017-2020

Aan de basis voor de nieuwe CMK periode liggen veel beleidsstukken, plannen en ambities. Hieronder een aantal belangrijke stukken die uitgangspunt zijn voor het Texelse plan CMK 2017-2020: CultuurKoers.

In november 2016 schreef minister Bussemaker een brief aan de Tweede Kamer, hierin worden o.a. het succes van Muziekimpuls en CMK beschreven. Ook vertelt ze over de ambities in de komende periode. Zie ook www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl.

“Goed cultuuronderwijs voor iedereen is ons doel. In de periode 2013-2016 is een positieve verandering ingezet. In 2017-2020 gaan we op de ingeslagen weg door en werken we samen met alle betrokken partijen zoals leraren, bestuurders en culturele aanbieders aan het nog verder vergroten van de kwaliteit van cultuuronderwijs, zodat alle leerlingen cultuuronderwijs van hoog niveau krijgen.”
Tegelijk met de Kamerbrief verscheen de Basis voor Cultuureducatie van het LKCA. Daarin beschrijven ze wat er nodig is voor goede, bereikbare binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. Het probeert een antwoord te geven op de vraag waarom cultuureducatie belangrijk is, en stelt een aantal maatregelen voor om cultuureducatie beter op de kaart te krijgen of te houden. Het stelt ook een taakverdeling voor tussen rijk, provincies, gemeenten, scholen en cultuuraanbieders.

CMK wordt in Noord Holland begeleid en mogelijk gemaakt door Plein C. De coaches van Plein C verzorgen een informatief blog. Ook Texel kwam aan bod. Hieronder die tekst.

CultuurKoers is de naam van het project dat in 2017 op Texel van start gaat. In een periode van vier jaar gaan we per school werken aan een volwaardige plek voor cultuureducatie. Niet alleen gaan we kijken waar cultuureducatie vakoverstijgend ingezet kan worden, maar ook hoe de verschillende vakken een plek in het curriculum krijgen als autonome vakgebied. Op de meeste scholen wordt er van alles gedaan aan muziek, tekenen en handvaardigheid. Er zijn leerlijnen beschikbaar en er is veel expertise binnen het team aanwezig. Maar hoe die nou precies in te zetten zodat de vakken goede inhoud krijgen en dus ook kunstzinnige en culturele vorming wordt – dat is de wens van veel leerkrachten. Daarnaast koesteren veel scholen de wens om met dans en theater aan de slag te gaan. Enkele kleinschalige projecten zijn gestart.
Schoolleiders en besturen vragen CultuurKoers om te helpen cultuureducatie op de kaart te zetten. Dat gaan we doen door allereerst een inventarisatie te maken van wat er allemaal al gebeurd. Daarna wordt vanuit de doelstellingen van de school verwoord wat de doelen op het gebied van cultuureducatie zijn: wat doen we goed, wat kan beter en wat laten we nog liggen. CultuurKoers gaat helpen om de verschillende doelen te ontrafelen en reële planning te maken.
Het stappenplan wat daarvoor wordt gevolgd heet CultuurLoper en is in Brabant ontwikkeld. Een sneak preview van dit traject is te zien op CultuurLoper.
In 2018 werken alle scholen aan een nieuw strategisch beleidsplan. Daarin wordt voor het eerst cultuureducatie opgenomen. In de periode tot 2020 werken we aan een cultuurbeleidsplan voor de jaren 20121-2024.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om het eigenaarschap van CultuurKoers bij de school zelf te houden. Vanuit CultuurKoers sturen en begeleiden we inhoudelijk en maken het mogelijk om in de praktijk te ondersteunen middels vakdocenten. Die kunnen trainingen geven aan het team, een individuele leerkracht of in de klas aan de leerlingen.
We hopen dat het team van ICC-ers wordt versterkt, niet in aantal (op Texel is een scholenkrimp en loopt het leerlingenaantal langzaam terug) maar in kwaliteit. Daarnaast zullen de kleine scholen vertegenwoordigd worden in een KunstTeam: de driemaandelijkse bijeenkomsten fungeren als denktank en voortgangsgesprekken. Elke bijeenkomst komt tevens een andere aspect van (cultuur)educatie aan bod: evalueren met leerlingen, het maken van een lesbrief, cultuureducatie aansluiten op thematisch werken, fondsen voor cultuurexcursies en het bezoeken van voorstellingen, investeren in materialen en gereedschappen.

Anders dan de eerste vier jaren CMK ligt het accent op het creëren van een basis voor cultuureducatie. Geen incidentenonderwijs, maar een verankering in het curriculum. Daarvoor is nodig dat scholen zich bewust worden hoe breed het gebied van cultuureducatie is en welke rol het krijgt in het curriculum. Er gaat dus meer achter de schermen gewerkt worden – met het team en met individuele leerkrachten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om nieuwe lessen te schrijven, een methode te ontwikkelen. We gaan uit van bestaande doorlopende leerlijnen en methodes.
Daarnaast willen we ook de gastlessen van vakdocenten aan leerlingen mogelijk blijven maken. Die balans vinden, wordt een grote uitdaging.

11992194_10207916218450343_241910354_n